به تعدادی تراشکار ماهر به صورت تمام وقت نیازمندیم.

شرایط :

  1. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
  2. با حقوق و مزایای مکفی

شماره تماس :